Novosti

Oboljeli od dijabetesa u prosjeku svakodnevno uzimaju šest različitih lijekova

Shutterstock

U Hrvatskoj je registrirano oko 260.000 oboljelih od šećerne bolesti, a procjenjuje se da je stvarni broj preko 400.000.

Kako bi ukazali na značaj ljekarničke intervencije u prevenciji interakcija lijekova u osoba oboljelih šećerne bolesti, Hrvatska ljekarnička komora u suradnji s ljekarnicima diljem Hrvatske, povodom obilježavanja Svjetskog dana šećerne bolesti organizirala je javnozdravstvenu akciju s ciljem utvrđivanja učestalosti interakcija lijekova u populaciji osoba oboljelih od šećerne bolesti tipa 2 koje se liječe hipoglikemicima te imaju najmanje dva komorbiditeta zbog kojih primjenjuju kroničnu terapiju.

Tijekom akcije, ljekarnici su prikupljali podatke o propisanoj terapiji osobama koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 koje imaju najmanje dvije pridružene bolesti zbog kojih im je propisana kronična terapija, a rezultati su pokazali kako ispitanici u prosjeku svakodnevno uzimaju šest različitih lijekova.

Utvrđeno je 7.122 potencijalnih interakcija među propisanim lijekovima (manjeg ili višeg stupnja kliničke značajnosti) te je utvrđeno ukupno 499 ozbiljnih interakcija među propisanim lijekovima koje zahtijevaju intervenciju, odnosno promjenu propisane terapije. U 39 slučajeva propisani su lijekovi čija je istovremena primjena kontraindicirana.

Najveći broj propisanih lijekova utvrđen je kod jednog pacijenta koji svakodnevno primjenjuje čak 22 lijeka!

Šećerna bolest značajan je javnozdravstveni problem čijem rješavanju ljekarnici daju svoj obol

Prema zadnjim dostupnim podacima, u 2016. godini ukupan trošak liječenja šećerne bolesti tipa 2 iznosio je 4,6 milijardi kuna, odnosno 19,8 % proračuna HZZO-a.

Veliki broj oboljelih te tijek šećerne bolesti razlogom su velikog opterećenja zdravstvenog proračuna neposrednim i posrednim troškovima koji se gotovo izjednačavaju s troškovima liječenja onkoloških bolesti.

Koji su simptomi dijabetesa?

Pritom su glavni generator troškova komplikacije dijabetesa, odnosno njihovo zbrinjavanje, unatoč tome što su osobama oboljelim od šećerne bolesti u Hrvatskoj dostupne najsuvremenije terapijske opcije, dokazane učinkovitosti u kontroli glikemije te prevenciji i odlaganju komplikacija dijabetesa, posebice kardiovaskularnih, od kojih danas umire gotovo dvije trećine oboljelih.

Suvremene smjernice za liječenje šećerne bolesti naglašavaju značaj sveobuhvatnog pristupa usmjerenog na bolesnika, uzimajući u obzir sve aspekte životnih navika pacijenata, stoga je za uspjeh liječenja ključna multidisciplinarnost i suradnja svih dionika uključenih u skrb o oboljelima.

Vježbanje je obvezno ako bolujete od dijabetesa tipa 2

Rastuća učestalost šećerne bolesti u općoj populaciji predstavlja značajan javnozdravstveni problem. U Hrvatskoj je registrirano oko 260.000 oboljelih od šećerne bolesti, a procjenjuje se da je stvarni broj preko 400.000. Šećerna bolest tipa 2, koja je ujedno i najčešći oblik dijabetesa, najčešće pogađa stariju populaciju (> 65 godina) koja usto često boluje od dvije ili više kroničnih bolesti te se zbog toga najveći broj lijekova propisuje upravo bolesnicima starijim od 65 godina. U toj dobnoj skupini trostruko je češća i potrošnja dodataka prehrani i biljnih lijekova nego u drugim dobnim skupinama.

Osnova liječenja šećerne bolesti jesu pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i edukacija bolesnika o bolesti. Kada se navedenim mjerama ne može postići optimalna regulacija glikemije, a imajući u vidu činjenicu da je šećerna bolest u osnovi progresivna bolest, prelazi se na farmakološku terapiju. Terapija obično zahtijeva korištenje većeg broja lijekova, kako zbog kontrole same bolesti, tako i zbog pridruženih bolesti. Osoba oboljela od šećerne bolesti tipa 2 vrlo često ima prekomjernu tjelesnu težinu, povišen krvni tlak, dislipidemiju i bol. Stoga se, u pravilu, kod takvog bolesnika standardno primjenjuju tri do četiri lijeka, ali ovisno o komplikacijama i komorbiditetu brojka može višestruko narasti, što povećava rizik od nuspojava terapije i interakcija među lijekovima (uzimanje šest ili više lijekova četverostruko povećava rizik od neželjenih učinaka!).

Propisivanje lijekova mora biti u skladu s načelima racionalne farmakoterapije, odnosno potrebno je izabrati najučinkovitiji lijek, uz najmanji rizik i najmanji trošak, uz poštovanje bolesnikovog izbora.

Ovo je osobito značajno kod starije populacije jer fiziološke promjene u starosti značajno utječu na farmakodinamiku i farmakokinetiku lijekova; protok krvi kroz jetru i bubreg se smanjuje gotovo za polovicu, oštećenje bubrega je prisutno u gotovo polovice starijih osoba, srčano popuštanje u gotovo 40%, a promijenjen je i odnos masnog i mišićnog tkiva te smanjena razina serumskih proteina.

Jasno je i da je starija populacija izuzetno heterogena u pogledu tjelesne kondicije pa terapija mora biti individualizirana i prilagođena svakom pojedinom pacijentu nakon procjene njegovog općeg stanja, pokretljivosti, prehrambenih navika, kognitivnog i socijalnog statusa. Pritom se liječnici pridržavaju razvijenih i primjenjivih smjernica u propisivanju lijekova starijim osobama, a odluka o propisivanju lijeka je utemeljena na pomnoj kliničkoj prosudbi liječnika koji lijek propisuje.

Izračunajte svoj rizik od dijabetesa tipa 2

Ljekarnička djelatnost je dio zdravstvene djelatnosti koja se obavlja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite, a obuhvaća opskrbu stanovništva lijekovima i medicinskim proizvodima te ljekarničku skrb. Ljekarnici kao najdostupniji zdravstveni radnici svakodnevno ispunjavaju svoju ulogu propisanu Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ljekarništvu, pri čemu ljekarnička skrb obuhvaća racionalizaciju troškova za određene terapijske protokole, unapređivanje farmakoterapijskih postupaka i postizanje terapijskih ciljeva, praćenje, izbjegavanje ili smanjivanje nuspojava lijekova, izbjegavanje interakcija, terapijskog dupliciranja ili pojave alergija, skrb nad pridržavanjem terapijskih protokola od strane pacijenata, poboljšanje učinka kliničkog liječenja i provođenje preventivnih mjera očuvanja i zaštite zdravlja.

Osobe oboljele od šećerne bolesti tipa 2 zbog svoje dobi i drugih čimbenika rizika najčešće osim od dijabetesa boluju i od dugih kroničnih bolesti. Za njihovo se liječenje primjenjuju lijekovi iz različitih terapijskih skupina i različitih mehanizama djelovanja koji potencijalno mogu stupiti u međusobnu interakciju i uzrokovati neželjene učinke, a ljekarnici svojim svakodnevnim radom i pružanjem ljekarničke skrbi osiguravaju sigurnu i racionalnu primjenu lijekova u ovoj osobito ranjivoj skupini pacijenata.

Rezultati ove javnozdravstvene akcije pokazuju koliko je važno multidisciplinarno pristupiti svakom zdravstvenom problemu kako bi ishodi liječenja i kvaliteta života naših pacijenata bila na očekivanoj i zadovoljavajućoj razini te koliko je važno što prije omogućiti izravnu digitalnu komunikaciju svih zdravstvenih radnika koji skrbe o pacijentu kroz e-karton.

Ordinacija.hr

 

Ordinacija preporučuje

card-icon

Zdravstveni adresar

S lakoćom pronađite ordinaciju, ljekarnu, polikliniku i drugo.

card-icon

Baza bolesti

Nešto vas boli ili smeta? Prije odlaska liječniku možete se informirati ovdje.

Možda će vas zanimati i ovo